preskoči na sadržaj
 

 

 

Na temelju članka 58. i 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i članka 176. Statuta Hotelijersko-turističke škole u Zagrebu, koju zastupa ravnateljica mr.sc. Marija Rašan-Križanac, Školski odbor je na sjednici održanoj 31.8.2009. donio

 

PRAVILNIK

O  KUĆNOM REDU

 

I.OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovom odlukom uređuje se kućni red u Hotelijersko-turističkoj školi u Zagrebu (u daljem tekstu: Škola).

 

Članak 2.

Kućnim se redom u Školi:

 1. utvrđuju pravila i obveze ponašanja u Školi, unutarnjem i vanjskom prostoru
 2. utvrđuju pravila međusobnih odnosa učenika
 3. utvrđuju pravila međusobnih odnosa učenika i zaposlenika
 4. utvrđuje radno vrijeme
 5. utvrđuju pravila sigurnosti i zaštite od socijalno neprihvatljivih oblika   ponašanja, diskriminacije, neprijateljstva i nasilja
 6. utvrđuje način postupanja prema imovini.

 

Članak 3.

Ovaj pravilnik odnosi se na sve osobe za vrijeme njihova boravka u školskim prostorima.

 

Članak 4.

            S odredbama ovog pravilnika razrednici su dužni upoznati učenike i njihove roditelje odnosno skrbnike.

            Sažetak pravilnika (Kućni red)  obvezno se ističe na vidljivom mjestu kod ulaza u Školu i u hodnicima (na svakom katu) Škole.

 

 

II.PRAVILA I OBVEZE PONAŠANJA U ŠKOLI, UNUTARNJEM I VANJSKOM PROSTORU

 

Članak 5.

Radnici Škole te druge osobe mogu boraviti u prostoru Škole samo tijekom radnog vremena Škole.

 

Članak 6.

U prostoru Škole zabranjeno je:

 • pušenje
 • unošenje i konzumiranje alkohola i svih ostalih opojnih sredstava
 • nošenje oružja
 • uništavanje školske imovine
 • unošenje i konzumiranje alkohola i narkotičnih sredstava
 • unošenje sredstava, opreme i uređaja koji mogu izazvati požar ili eksploziju
 • narušavanje javnog reda i mira u školskom okružju
 • igranje igara na sreću i sve vrste kartanja
 • unošenje i prikazivanje neprimjerenih audiovizualnih sadržaja

Učenici ne smiju bez odobrenja ravnatelja dovoditi u Školu strane osobe.

Svim osobama zabranjeno je dovoditi životinje u prostorije i okoliš Škole.

 

Članak 7.

Radnici i učenici Škole dužni su se kulturno odnositi prema roditeljima i drugim osobama koje borave u Školi.

 

Članak 8.

Učenici mogu boraviti u Školi u vrijeme određeno za nastavu i ostale oblike odgojno-

-obrazovnog rada.

Učenik je dužan doći u Školu najkasnije pet minuta prije početka nastave, a napustiti Školu najkasnije 15 minuta nakon završetka školskih obveza.

 

Članak 9.

Učenici su dužni:

 • uljudno se ponašati za vrijeme boravka u Školi i izvan nje
 • održavati čistima  i urednima  prostore Škole
 • dolaziti primjereno odjeveni u Školu u skladu s pravilima škole
 • nakon dolaska u Školu odjevne predmete i osobne stvari odložiti na mjesto određeno za tu namjenu
 • mirno ući u učionicu prije početka nastave  i pripremiti se za rad
 • u slučaju kašnjenja javiti se dežurnom nastavniku ili voditelju.

 

       Članak 10.

Učenici su se dužni ponašati sukladno ovome pravilniku i u slijedećem situacijama:

 1. kada organizirano odlaze, borave i vraćaju se sa izložbi i drugih kulturnih manifestacija
 2. kada organizirano odlaze, borave i vraćaju se sa terenske nastave
 3. za vrijeme drugih aktivnosti koje se ostvaruju izvan prostora Škole a organizirane su u cilju ostvarivanja odgojno-obrazovnog rada Škole

 

 

Članak 11.

Učenici koji su opravdano zakasnili na nastavu, trebaju tiho ući u učionicu i ispričati se nastavniku.

Svaki izostanak i  kašnjenje učenika na nastavu nastavnik je dužan evidentirati.

 

 

Članak 12.

Na znak za početak nastave učenici su obvezni biti na svojim mjestima i pripremiti pribor za rad.

Učenik može svoje mjesto rada promijeniti samo uz dopuštenje razrednika.

U kabinet učenici trebaju ući zajedno s nastavnikom.

 

 

 

 

Članak 13.

Tijekom nastave učenici su dužni aktivno sudjelovati u nastavi i pridržavati se unaprijed dogovorenih pravila.

 

 

                                                                       Članak 14.

Za vrijeme trajanja nastavnog procesa svim sudionicima je zabranjeno korištenje tehničkih pomagala koja se ne koriste u svrhu nastave.

Učenicima je u školi zabranjeno snimanje i objavljivanje snimki bez odobrenja ravnatelja.

           

 

Članak 15.

Učenici imaju pravo na veliki odmor i male odmore između nastavnih sati. Mali odmor traje pet minuta, a veliki odmor 20 minuta.

Za vrijeme malih odmora učenici ne smiju napuštati zgradu, a za vrijeme velikog odmora mogu boraviti u okolišu Škole.

 

 

Članak 16.

U razrednom odjelu tjedno se određuju dva redara.

Redari:

 • dolaze 15 minuta prije početka nastave, pregledaju učionicu i o uočenim nepravilnostima ili oštećenjima pismeno izvješćuju domara i voditelja smjene
 • pripremaju učionicu za nastavu, brišu ploču i donose prema potrebi nastavna sredstva i pomagala
 • izvješćuju voditelja smjene o nenazočnosti predmetnog nastavnika na nastavi
 • prijavljuju nastavnicima početkom svakoga nastavnog sata nenazočne učenike
 • izvješćuju o nađenim predmetima nastavnika, a predmete (knjige, bilježnice, olovke, odjeću, nakit i sl.) odnose na portu
 • nakon završetka nastave posljednji napuštaju učionicu uz prethodnu provjeru ispravnosti učionice, oštećenja zidova, klupa, stolaca i ostaloga inventara te o uočenim oštećenjima izvješćuju voditelja smjene I domara.

 

Članak 17.

Za vrijeme odmora jedan od redara obvezno mora biti u učionici i održavati red.

Svakog učenika  koji  se  ne  pridržava  reda,  redar  je  dužan  prijaviti  dežurnom nastavniku.

                                              

 

                                                                Članak 18.

Razrednu knjgu i dnevnik rada na nastavu i s nastave mogu nositi samo nastavnici. Učenicima nije dopušteno nositi na nastavu i s nastave dnevnik rada i imenik učenika.

Nikome nije dopušteno iznošenje imenika učenika i dnevnika rada izvan Škole.

 

 

 

 

 

 

 1. PRAVILA MEĐUSOBNIH ODNOSA UČENIKA

 

Članak 19.

Međusobne sporove učenici ne smiju rješavati svađom i fizičkim obračunom, uvrjedama, širenjem neistina i sl.

U slučaju međusobnog spora učenici su dužni zatražiti pomoć razrednika, pedagoga ili ravnatelja škole.

 

 

 1. PRAVILA MEĐUSOBNIH ODNOSA UČENIKA I RADNIKA ŠKOLE

 

Članak 20.

            Učenici su dužni uljudno se odnositi prema nastavnicima i drugim radnicima Škole.

            Učenici su dužni pozdraviti radnike Škole u školskom prostoru i izvan njega.

            Učenici su dužni ustajanjem pozdraviti osobu koja ulazi u učionicu za vrijeme nastavnog sata.

 

Članak 21.

            Kod ulaska u Školu ili izlaska iz Škole učenici trebaju dati prednost starijim osobama.

 

 

 

 1. RADNO VRIJEME

 

Članak 22.

Radno vrijeme Škole je od 06,00 do 22,00 sati.

 

Članak 23.

Radnici su dužni dolaziti na posao i odlaziti s posla prema rasporedu radnog vremena. Način evidencije nazočnosti na radu određuje ravnatelj.

 

Članak 24.

Roditelji mogu razgovarati s nastavnicima Škole u dane primanja roditelja ili u vrijeme koje odredi razrednik odnosno predmetni nastavnik.

 

Članak 25.

Raspored radnog vremena ravnatelja i tajnika u svezi s prijamnom stranaka obvezno se ističe na ulaznim vratima Škole.

 

 

 

 1. PRAVILA SIGURNOSTI I ZAŠTITE OD SOCIJALNO NEPRIHVATLJIVIH OBLIKA PONAŠANJA, DISKRIMINACIJE, NEPRIJATELJSTVA I NASILJA

 

Članak 26.

            Radnici Škole u suradnji s učenicima dužni su se skrbiti za siguran boravak i rad u Školi.

 

Članak 27.

Za vrijeme rada Škole na porti rade portiri.

U Školi za vrijeme rada dežuraju i nastavnici.

Raspored i obveze dežurnih nastavnika određuje ravnatelj. Dežurni nastavnik vodi knjigu dežurstva

Raspored dežurstava objavljuje se na oglasnoj ploči Škole.

 

Članak 28.

 

Portir:

 • pismeno evidentira ulazak u Školu roditelja, skrbnika i drugih osoba
 • vodi dnevnu evidenciju o dolasku i odlasku zaposlenika u Školu
 • daje potrebite obavijesti građanima.

 

 

Članak 29.

            Na mjestu dežurstva na vidljivom mjestu moraju se istaknuti brojevi telefona policije, vatrogasaca, hitne pomoći i Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

 

Članak 30.

            U Školi je svakome zabranjeno izražavanje diskriminacije na osnovi rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovnog stanja, članstva u građanskim udrugama, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta, genetskog naslijeđa, rodnog identiteta, izražavanja ili spolne orijentacije.

            Svatko tko kod drugih uoči postupanje suprotno stavku 1. ovoga članka, treba svoje saznanje priopćiti članovima etičkog povjerenstva.

 

Članak 31.

            U Školi je zabranjen svaki oblik nasilja, izražavanja neprijateljstva, nesnošljivosti i drugoga neprimjerenog ponašanja.

            Svatko je dužan upozoriti osobu koja protupravnim činjenjem krši zabranu iz stavka 1. ovoga članka.

            Od osobe koja i nakon upozorenja iz stavka 2. ovoga članka nastavi s kršenjem zabrane iz stavka 1. ovoga članka, treba zatražiti da se udalji iz prostora protupravnog činjenja.

            Ako se osoba ne udalji iz prostora protupravnog činjenja, svatko se treba za pomoć obratiti najbližoj policijskoj postaji.

 

 

 1. POSTUPANJE PREMA IMOVINI

 

Članak 32.

            Radnici, učenici i druge osobe koje borave u Školi, dužne su se skrbiti o imovini Škole prema načelu dobroga gospodara.

 

Članak 33.

            Radnici i učenici moraju se racionalno koristiti sredstvima Škole koja su im stavljena na raspolaganje.

            Svaki uočeni kvar na instalacijama električne struje, plina ili vodovoda, grijanja ili drugi kvar radnici i učenici obvezni su prijaviti domaru Škole.

 

Članak 34.

            Nakon isteka radnog vremena radnici su dužni uredno pospremiti radne materijale, zatvoriti prozore, isključiti električne aparate i zaključati radne prostorije.

 

Članak 35.

Učenici su dužni čuvati udžbenike i druga obrazovna i nastavna sredstva, a knjige posuđene u knjižnici pravodobno neoštećene vratiti.

 

 

Članak 36.

Kod napuštanja školskog prostora radnici i učenici trebaju ponijeti svoje stvari.

Škola nije odgovorna za nestanak stvari osoba iz stavka 1. ovoga članka tijekom njihova boravka u školskom prostoru.

 

Članak 37.

Radnici, učenici i druge osobe odgovorne su za štetu koju učine na imovini Škole prema Zakonu o obveznim odnosima.

 

 

 1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 38.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti  Pravilnik o kućnom redu od 20.7.2001.

 

Članak 39.

Ovaj Pravilnik objavljen je na oglasnoj ploči dana 7.9.2009. godine. i stupa na snagu danom objavljivanja na oglasnoj ploči Škole.

 

 

 

 

Predsjednik Školskog odbora

 

Hano Uzeirbegović, prof.

 

 

 

Ravnateljica:

 

 

Mr.sc. Marija Rašan-Križanac

 

Klasa: 602-03/2009-05

Urbroj: 251-346-01/2009-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oglasna ploča

Raspored

    


Kalendar
« Studeni 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događajiKorisni linkovi
E-learning alati
 • Tečajevi


Arhiva dokumenata
preskoči na navigaciju